Szkolenia diagnostów - Projekt ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym wdrażający Dyrektywę 2014/45/UE z dnia 21.12.2020

Dodano 21.10.2020

W dniu dziejszym opublikowano Projekt Ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym wdrażający postanowienia Dyrektywy 2014/45/WE. Projekt, m.in. odnosi się do zagadnienia szkoleń i egzaminowania diagnostów. Zgodnie z nim kandydaci na diagnostów powinni posiadać:

1) wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych uzyskane na kierunku studiów w zakresie motoryzacji przyporządkowanym do dyscyplin naukowych inżynieria mechaniczna lub inżynieria lądowa i transport i udokumentowane łącznie 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów albo
2) wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych uzyskane na kierunku studiów przyporządkowanym do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria mechaniczna i udokumentowany łącznie
rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo
3) wykształcenie średnie branżowe albo średnie oraz posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodzie technik pojazdów samochodowych i udokumentowany łącznie rok praktyki w stacji kontroli
pojazdów lub na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo
4) wykształcenie średnie branżowe albo średnie oraz posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika albo dyplomu technika albo tytułu zawodowego technika w zawodach związanych z motoryzacją i
udokumentowane łącznie 3 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów.


Do okresu praktyki wlicza się maksymalnie 3 miesiące praktyki odbytej na stacji kontroli pojazdów.

Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt 1 i 2, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a stacją obsługi
pojazdów, stacją kontroli pojazdów, zakładem (warsztatem) naprawy pojazdów lubpodmiotem albo na podstawie umowy o praktykę absolwencką. Do okresu praktyki wlicza się również, okres służby policjanta, funkcjonariusza Straży Granicznej i funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz okres zatrudnienia na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, jeżeli do wykonywania zadań należała drogowa kontrola techniczna.

- Diagności, którzy w dniu wejścia w życia ustawy będą posiadać niepełne uprawnienia do wykonywania ograniczonego zakresu badań technicznych, powinni w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, uzupełnić posiadane uprawnienia przez zdanie egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów uzupełniających uprawnienia.
- Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdały egzamin przed TDT, mogą złożyć wniosek o uzyskanie uprawnienia diagnosty na podstawie przepisów dotychczasowych, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
- Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły wniosek o egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na diagnostów, mogą przystąpić do tego egzaminu. Egzamin ten przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie 12 miesięcy od dniad wejścia w życie niniejszej ustawy
- Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Planowany termin wejscia w życie, wg BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ RADY MINISTRÓW, II kwartał 2021 r.

KONTAKT

Krzysztof Cieślak

+ 48 604 930 467
ul. Królowej Bony 20
05-600 Grójec